Z jednání sportovní komise ČJF pro reining ...

 (9.12.2005)

 

 

 

... přinášíme vám záznam z jednání Sportovní komise ČJF pro reining z 1.12.2005 . Nemůžeme zde v této chvíli předkládat konečnou podobu zápisu, neboť ten platí teprve v okamžiku, kdy jej schválí Výkonný výbor ČJF. Protože je však mnoho dotazů k tomu co komise projednávala, předkládáme vám tento záznam, aby bylo zřejmé na čem se komise shodla, a co navrhuje VV ke schválení.


Komise se sešla v Havl.Brodu 1.12.2005.

Přítomni:  Ivan Černoch, Hynek Machalík, Jaroslav Doležán, Simona Konopásková, Ing. Klára Šalková, Karel Kubata

 

Komise projednala následující témata:

1. čerpání rozpočtu 2005

Rozpočet pro reining v roce 2005 byl schválen v objemu 120 tis.Kč. Ke dni jednání sportovní komise byl zcela vyčerpán v souladu s pravidly hospodaření ČJF.

Struktura čerpání byla následující:

výjezdy reprezentačního týmu do zahraničí ... 80 tis.Kč

příprava soutěží CRI v ČR                              ... 20 tis.Kč

příprava Mistrovství ČR                                   ... 20 tis.Kč

celkem čerpáno                                             ... 120 tis.Kč

 

2. návrh rozpočtu 2006

Návrh rozpočtu pro rok 2006 klade důraz zejména na přípravu výjezdu našeho reprezentačního týmu na Světové jezdecké hry 2006 (WEG 2006) do Aachen a přípravu kvalifikačních soutěží pro tuto akci.

Navrhovaná struktura rozpočtu 2006:

zabezpečení účasti reprezentačního týmu na WEG 2006 ... 200 tis.Kč

příprava 2 kvalifikačních soutěží CRI*                                   ...    50 tis.Kč

příprava Mistrovství ČR 2006                                                  ...    40 tis.Kč

vyhlášení Koně roku 2006                                                       ...    10 tis.Kč

celkem pro rok 2006                                                                 ...  300 tis.Kč

Pozn. ČJF hospodaří s ročním rozpočtem v objemu cca 11 mil.Kč

 

3. kalendář soutěží 2006

Kalendář reiningových soutěží pro rok 2006 se pokouší koncentrovat akce do "reiningových víkendů", s ohledem na snahu o celkové snížení finanční náročnosti jak pro pořadatele soutěží, tak i soutěžící. Původně předpokládaný počet 10 kvalifikačních soutěží byl na žádost Ranče El Paso, tlumočený panem Machalíkem, rozšířen na 12 soutěží. Konečný návrh termínů konání jednotlivých akcí je následující:

29.4. - 30.4.     Horka n.Moravou    1. Reiningový víkend ČJF - 2 kvalifikační závody

13.5. - 14.5.     Ranč El Paso          2. Reiningový víkend ČJF - 2 kvalifikační závody

19.5. - 19.5.     Rožnov p.R               Reining ČJF - kvalifikační závod

27.5. - 28.5.     Nová Amerika          CRI* + 3. Reiningový víkend ČJF - 2 kvalifikační závody

23.6. - 23.6.     Rožnov p.R               Reining ČJF - kvalifikační závod

8.7.   -  9.7.       Kostelany                 4. Reiningový víkend ČJF - 2 kvalifikační závody

29.7. - 30.7.     Štěnovický Borek     CRI* + 5. Reiningový víkend ČJF - 2 kvalifikační závody

12.8. - 13.8.     Nová Amerika          ČJF - Mistrovství ČR v reiningu 2006

1.9.   -  3.9.       Aachen                      Světové jezdecké hry 2006 - reiningová část   

 

4. MČR ČJF reining 2006

Termín MČR 2006 byl navržen na 12.-13.8. 2006, jako místo konání byl doporučen areál Nová Amerika v Zaloňově u Jaroměře.

Soutěž bude opět dvoukolová, o vítězi rozhodne součet výsledků z obou kol. Pro 1.kolo bude vypsán Pattern #9, pro 2.kolo Pattern #5.

Kvalifikační klíč pro MČR 2006:

Právo zúčastnit se MČR 2006 v reiningu ČJF získá dvojice jezdec/kůň, která na kvalifikačních soutěžích ČJF v roce 2006 získá celkový součet bodů z jednotlivých soutěží, přepočtených na jednoho rozhodčího podle počtu rozhodčích v každé jednotlivé soutěži, větší než 141 bodů. Kvalifikace platí pouze pro tu třídu, ve které byly kvalifikační body získány.

 

5. Světové jezdecké hry 2006 Aachen (WEG 2006)

Účast našeho národního reprezentačního týmu na WEG 2006 v Aachen je hlavní prioritou komise v přípravě reprezentace na zahraničních soutěžích v roce 2006. Vlastní soutěž je organizována jako týmová soutěž jednotlivých národních reprezentačních týmů, v případě, že se příslušné národní federaci nepodaří sestavit reprezentační tým (min počet členů týmu jsou 3 jezdci) může na soutěž vyslat 1 nebo 2 samostatné jezdce, kteří splňují příslušné další kvalifikační podmínky.

Hlavní podmínkou pro účast našeho týmu na WEG 2006 byla účast našich reprezentantů na soutěži CRIO v Manerbiu (Itálie). Komise proto děkuje všem členům tohoto reprezentačního týmu za výbornou reprezentaci ČR a osobní nasazení v týmu, jehož sestavení bylo provázeno řadou potíží.

Účast v reprezentačním týmu pro WEG 2006 je otevřena všem zájemcům z řad aktivních reiningových jezdců, kteří vyhoví následujícím kritériím (předpokládá se reprezentační tým ve složení 4 startující + 1 náhradník).

Kriteria pro zařazení jezdce do reprezentačního týmu:

a) jezdec splňuje obecné podmínky pro účast v reprezentačním týmu ČJF (věk, státní příslušnost, člen ČJF, licence jezdce ČJF)

b) jezdec získá individuální kvalifikaci podle pravidel FEI (min.67 bodů na soutěžích FEI v průběhu kvalifikačního období)

c) jezdec má zájem o účast v reprezentačním týmu

d) právo na zařazení do reprezentačního týmu získá jezdec podle aktuální výkonnosti, která bude hodnocena podle pořadí jezdců sestaveného na základě výsledků v soutěžích CRI takto:

jezdci budou seřazeni v pořadí podle součtu dvou nejlepších výkonů (započítává se průměrné score na jednoho rozhodčího, vypočtené na dvě desetinná místa) na soutěžích CRI v kvalifikačním období, tj. do 30.7.2006

e) schopnost zabezpečit pro svoji účast na WEG koně s odpovídající výkonností

f) v případě nutnosti schopnost částečné spoluúčasti na financování výjezdu

Konečné slovo při sestavování reprezentačního týmu má Výkonný výbor ČJF, na návrh sportovní komise.

Komise vyzývá všechny reiningové jezdce, aby se zapojili do kvalifikací pro WEG 2006, a žádá majitele koní i ostatní reiningovou veřejnost, aby podle svých možností podpořili účast našeho reprezentačního týmu na Světových jezdeckých hrách 2006 v Aachen

 

6. Soutěže CRI v roce 2006 pořádané ČJF

Pro rok 2006 rozhodla komise o přípravě dvou soutěží CRI*, aby byla dána možnost co největšímu počtu zájemců kvalifikovat se do reprezentačního týmu na WEG 2006, výsledky těchto soutěží budou rovněž rozhodující pro účast nejúspěšnějšího jezde na FEI Reining Masters 2006 v USA. První soutěž byla vypsána na 27.5.2006 k soutěži ČJF na Nové Americe, druhá pak na 29.7.2006 k soutěži ČJF ve Štěnovickém Borku. Provozovatelé obou areálů a pořadatelé těchto soutěží vyslovily s rozšířením programu soutěží předběžný souhlas.

Soutěž CRI* nemůže být, oproti původnímu předpokladu, zařazena do programu MČR, neboť je pravděpodobné, že s ohledem na zvyklosti obvyklé při konání podobných mezinárodních akcí, bude konečná nominace reprezentačního týmu pořadatelem WEG 2006 požadována 1 měsíc před konáním soutěže. Tomuto požadavku by při schváleném termínu MČR nemohlo být vyhověno.

Komise požaduje, aby pro soutěže CRI nebylo nadále uplatňováno omezení počtu koní pro jednoho jezdce na 2, jako v minulých letech. V roce 2006 bude počet koní pro jednoho jezdce omezen na 3 koně, což odpovídá maximálnímu počtu koní započítávaných jezdci, z jednotlivé soutěže CRI, do kvalifikace FEI Reining Masters 2006.

 

7. Kůň roku 2005

Pro letošní rok nebyly výsledky soutěže o Koně roku 2005 vyhlášeny na MČR ČJF 2005, neboť se předpokládalo, že bude možno vyhlášení začlenit do programu vyhlašování obdobných ocenění v ostatních disciplínách ČJF při akci "Koně na Žofíně" na začátku roku 2006. Po projednání této problematiky manažerem pro reining ČJF s příslušnými orgány ČJF bylo zjištěno, že tato forma není pro reining možná, a proto komise rozhodla o náhradní formě vyhlášení "Koně roku 2005" ve vhodných médiích. Současně rozhodla, že jednotlivým koním bude udělena plaketa nebo diplom.

 

8. Kůň roku 2006

Titul "Kůň roku 2006" bude udělen pro následují soutěžní třídy - MLÁDEŽ, AMATÉR, JUNIOR, SENIOR.

Kriteria soutěže o "Koně roku 2006" zůstávají stejná jako pro rok 2005, tzn. "Koněm roku 2006" se stane kůň, který na kvalifikačních soutěžích ČJF v roce 2006 získá nejvyšší součet bodů tří nejlepších výsledků, přepočtených na jednoho rozhodčího v každé jednotlivé soutěži. Do hodnocení se započítávají  pouze výsledky z dané soutěžní třídy.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na MČR ČJF 2006, vítězové obdrží pamětní plakety nebo diplomy.

 

9. Zpráva o reprezentaci v roce 2005

Manažer pro reining ČJF seznámil komisi se Zprávou o reprezentaci v roce 2005. Tato zpráva je přílohou zápisu z jednání komise a po jejím schválení bude zveřejněna na www.reining.cz .

 

10. Zkoušky (licence) jezdců ČJF v roce 2006

Komise navrhuje dva termíny pro pořádání zkoušek jezdce ČJF (licence R):

29.4.2006 ... Horka n.Moravou

26.5.2006 ... Nová Amerika

Současně komise doporučuje provést revizi odborných reiningových otázek v testech, v návaznosti na změny pravidel. Zabezpečí J.Doležán a Ing.J.Havlík.

 

11. Různé

Licence cvičitele a trenéra

Komise na základě dotazů z řad členské základny žádá o zveřejnění výkladu problematiky získání licence jezdce a trenéra ČJF. Zabezpečí Ivan Černoch.

 

Výhry na soutěžích ČJF

Komise žádá o zabezpečení výkladu stávajícího znění všeobecných pravidel ČJF k problematice výše a rozdělení výher pro jezdce na soutěžích ČJF. Zabezpečí Ivan Černoch.

 

Zkoušky rozhodčích

Sekretariát ČJF požaduje zpracování otázek pro odbornou část zkoušky rozhodčích ČJF. Zabezpečí J.Doležán, Ing.J.Havlík.

 JH