Změny pravidel FEI pro reining platné od 1.1.2006

 

 

... připravili jsme pro vás překlad aktuálních změn pravidel FEI pro reining. Tyto změny platí od 1.1.2006 a týkají se všech mezinárodních soutěží, ale některá ustanovení se promítají i do soutěží v ČR. Po zapracování těchto změn do pravidel, a schválení nových pravidel VV ČJF, vám úplné znění ihned poskytneme. Pro národní úpravy pravidel reiningu ČJF nebyly dosud navrženy žádné změny.


REINING

 

FEI pravidla pro reiningové soutěže

2. vydání, 2005

 

Následující změny a opravy pravidel byly schváleny výborem FEI 7. prosince 2005.

Změny pravidel platí od 1.ledna 2006

 

Článek 300 Všeobecná ustanovení doplněn:

2. Koně mohou startovat pouze v jedné soutěži za den, včetně národních tříd.

3. Účastníci soutěži se mohou zúčastnit mezinárodních  reiningových soutěží všech kategorií s koněm ve vlastnictví osoby jiné národnosti.

 

Článek 301 Kategorie mezinárodních reiningových soutěží  přidáno/vypuštěno:

1.2 Soutěže CRI mohou být jednokolové nebo dvoukolové

1.3 Soutěže CRI jsou stanoveny v kalendáři soutěží FEI jako CRI 1* / CRI 2* / CRI 3* / CRI 4* podle následujících podmínek: CRI jsou v kalendáři FEI rozděleny na kategorii A a kategorii B. V kategorii A je předepsána celková peněžní výhra 15.000,-CHF a více a v kategorii B je peněžitá výhra do částky 14 999,-CHF.

CRI s výhrou do CHF 2.400                                        CRI 1*

CRI s výhrou CHF 2.401-9.000                                   CRI 2*

CRI s výhrou CHF 9.001-12.000                                 CRI 3*

CRI s výhrou vyšší než CHF 12.001                            CRI 4*

2. CRIO

2.1 CRIO  jsou definovány v kalendáři soutěží FEI následovně:

CRIO s výhrami do CHF 12.000                                   CRIO 3*

CRIO s výhrami více než CHF 12.001                          CRIO 4*

Kontinentální mistrovství a Světová mistrovství jsou považovány za CRIO 4*.

3. Mistrovství

Mistrovství musí být vždy organizovány jako dvoukolové. První kolo je soutěží týmů a současně první kvalifikační soutěží jednotlivců. Druhé kolo je finálovou soutěží jednotlivců.

 

Článek 304 Výstroj

4. Na opracovišti je přípustné použití  výhradně takové výstroje, která je povolena v soutěži.

 

Článek 305 Pozvánky

4. Individuální jezdci nemohou být dodatečně zařazeni do týmů(družstev). Jednotlivci, kteří se neúčastní jako členové družstva:

Na mistrovstvích je dovolena účast následujícímu počtu jednotlivců, kteří se neúčastní jako členové družstva:

4.1. Pokud byly přijaty nominativní přihlášky sedmi a více družstev:

         dva jednotlivci na národ, pořadatelská země může přihlásit 8 jednotlivců

4.2. Pokud byly přijaty nominativní přihlášky pěti, nebo šesti družstev:

         tři jednotlivci na národ, pořadatelská země může přihlásit 11 jednotlivců

4.3. Pokud byly přijaty nominativní přihlášky čtyř, nebo méně družstev:

         čtyři jednotlivci na národ, pořadatelská země může přihlásit 14 jednotlivců

4.4. Pokud dojde méně než celkem 30 přihlášek, počet jednotlivců z hostitelské země může být v těchto případech uvedených pod body 4.1 a 4.3 navýšen na celkem 30 jezdců. Počet družstev na mistrovství upravuje čl.108 Všeobecných pravidel.

 

Článek 307 Přihlášky startujících

1. Vedoucí družstev musí oznámit členy družstva nebo individuální soutěžící (jezdce) a jejich koně po veterinární inspekci, nejpozději do 18.00 hod. v den předcházející soutěži.

 

Článek 309

1. Sbor rozhodčích (Ground Jury)

Bude postupováno podle následujících podmínek

CRI 1*             nejméně 1 FEI rozhodčí, který nemusí být zahraniční

CRI 2* nejméně 2 FEI rozhodčí, kteří nemusejí být zahraniční

CRI 3* nejméně 3 FEI rozhodčí, jeden z nich bude zahraniční

CRI 4* 5 FEI rozhodčích, nejméně dva musejí být zahraniční

CRIO 3* nejméně 3 FEI rozhodčí, jeden z nich bude zahraniční

CRIO 4* 5 FEI rozhodčích, nejméně dva musejí být zahraniční

1.1.Na všech závodech CRI-A, CRIO a Mistrovstvích, finále Masters a regionálních hrách se musí Sbor rozhodčích skládat z pěti členů, včetně prezidenta. Všichni rozhodčí musí být do funkcí jmenováni výborem pro reining FEI.

1.2. V případě, že je soutěž hodnocena pěti rozhodčími, je nejvyšší a nejnižší známka vyškrtnuta a zbývající tři známky sečteny. Pokud rozhodují dva nebo tři rozhodčí, známky všech se sčítají.

1.4. Pro CRIO 4* jmenuje Národní federace a Organizační výbor, po dohodě s FEI, předsedu (hlavního rozhodčího) a členy Sboru rozhodčích ze seznamu rozhodčích FEI, přitom dva z nich musí být zahraniční.

1.5. Pro CRI 3* jmenuje Národní federace nebo Organizační výbor, po dohodě s FEI, předsedu (hlavního rozhodčího) a členy Sboru rozhodčích ze seznamu rozhodčích FEI, přitom jeden z nich musí být zahraniční.

1.6. Pro CRI 1* a CRI 2* jmenuje Národní federace nebo Organizační výbor, předsedu (hlavního rozhodčího) a členy Sboru rozhodčích ze seznamu rozhodčích FEI, přitom jeden z nich musí být zahraniční, zároveň může být do sboru rozhodčích jmenován jeden národní rozhodčí a/nebo rozhodčí NRHA.

1.7. Předseda (hlavní rozhodčí) nebo člen Sboru rozhodčích je považován za zahraničního rozhodčího pokud je jiné národnosti, než jsou příslušníci země, ve které se závody konají.

1.8. Všichni členové Sboru rozhodčích musí mluvit alespoň jedním jazykem FEI a pokud možno rozumět druhé oficielní řeči.

1.9.  Funkcionáři FEI, včetně členů Odvolacího výboru, nemají povoleno soutěžit ve třídách, které nejsou třídami FEI, ve stejné soutěži nebo v národní soutěži, v nichž byli ustanoveni do funkcí v případě, že by hrozil střet zájmů.

4. Rozhodčí pro kontrolu výstroje:

Rozhodčí pro kontrolu výstroje může být jmenován do Sboru rozhodčích podle 309.1 viz výše.

Povinností tohoto rozhodčího je:

4.1 Provést kontrolu koně a jeho výstroje po každé jízdě

a) Oznámit hlavnímu rozhodčímu možné udělení hodnocení NO-SCORE .

b) Ohlásit pouze taková porušení pravidel, která jsou jasně viditelná. Pro nejednoznačné nebo pochybné případy obdrží výhodu pochybností.

c) Hlavní rozhodčí posoudí porušení pravidel ihned jakmile je to možné (když následující kůň dokončí svou jízdu). V případě použití nepovolené výstroje může rozhodčí pro kontrolu výstroje počkat dokud neskončí následující jízda a ostatní rozhodčí nebudou uvolněni k posouzení přestupku, po tu dobu jezdec ponechá výstroj rozhodčímu pro kontrolu výstroje. Jestliže toto jezdec odmítne, bude ihned ze soutěže vyřazen.

4.2. Pomoc náhradního rozhodčího, pokud je potřeba

a) Pokud hlavní rozhodčí nemůže naplnit potřebný počet členů sboru v dané soutěži, může organizační výbor nahradit chybějícího rozhodčího rozhodčím pro kontrolu výstroje a kontrola výstroje pak může být prováděna přímo v aréně hlavním rozhodčím.

b) Organizační výbor může takto rozhodnout například v těchto případech:

- pozdní příjezd nebo neschopnost zúčastnit se soutěže

- onemocnění rozhodčího před nebo v průběhu soutěže

- konflikt zájmů mezi rozhodčím a jezdcem nebo majitelem koně.

c) Náhradní rozhodčí nemůže být ten rozhodčí pro kontrolu výstroje, který není v seznamu FEI rozhodčích.

4.3.  Spolupráce s Organizačním výborem při činnostech u vchodu do arény a účast jezdců

a) Jezdci si mohou zvolit, jestli chtějí mít provedenu kontrolu výstroje před soutěží. To však nebrání rozhodčímu pro kontrolu výstroje prověřit koně a výstroj  po jízdě.

b) Pomoc udržovat plochu vchodu do arény v čistotě a dbát na bezpečné postupy.

c) Předcházet a hlásit jakékoliv urážky nebo nesportovní chování jezdce, majitele, asistenta nebo diváka.

 

Článek 310 Odvolací výbor

Odvolací výbor je ustavován pouze pro CRIO, Mistrovství a finále Masters. V souladu s Všeobecnými pravidly čl.154, 164 a přílohou E.

 

Článek 314  Doklady koní (Passport)

1. Každý kůň přihlášený do soutěže CRI 1* a CRI2* v cizí zemi , a všichni koně přihlášeni do soutěže CRI 3* a CRI 4*, CRIO 3* a CRIO 4* a Mistrovství bez ohledu na to jestli se jedná o domácí nebo cizí zemi, musí mít platný FEI passport nebo národní passport schválený FEI, k provedení identifikace koně a ověření jeho vlastníka.

2. Koně nemusejí mít passport, pokud se se zúčastní CRI 1* a CRI 2*, na které je omezen přístup zahraničních koní, nebo kde není žádný zahraniční kůň přihlášen. Každý takový kůň musí být řádně registrován a pokud zde nejsou žádné národní podmínky očkování, musí mít všichni koně platný certifikát o očkování (vaccination certificate).

 

PŘÍLOHA II  Příprava rozhodčích (Všeobecná pravidla čl.149-150)

KANDIDÁT NA MEZINÁRODNÍHO ROZHODČÍHO (International Candidate Judge)

1. FEI udržuje seznam kvalifikovaných kandidátů na mezinárodní rozhodčí, kteří jsou navrženi jejich národní federací (NF) a odsouhlaseni Výborem pro reining FEI.

2. Kvalifikační podmínky pro kandidáty na mezinárodní rozhodčí jsou následující:

2.1. být členem Sboru rozhodčích nebo Odvolací komise na CRI nebo  jako president … předchozích let  rozhodovat  na významné národní reiningové soutěži v průběhu předchozích dvou let.

2.2.  hovořit jedním nebo oběma oficiálními jazyky, angličtina nebo francouzština

2.3. získat kvalifikaci na FEI kurzu splněním testu pro reiningové kandidáty na mezinárodní reiningové rozhodčí

2.4. vypuštěn

2.5. (změněn na 2.4.) upřednostňováni jsou uchazeči mladší 60-ti let.

 

MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ (International Judge)

1. FEI udržuje seznam kvalifikovaných mezinárodních rozhodčí doporučených jejich NF a schválených komisý pro reining FEI.

2. Kvalifikační požadavky na mezinárodní rozhodčí jsou následující:

2.1.  nejméně dvakrát v průběhu 4 let být členem Sboru rozhodčích nebo Odvolacího výboru na CRI, CRIO nebo Mistrovství

2.2. nejméně dva roky nebo dvě úplné soutěžní sezóny být zařazene jako kandidát na rozhodčího.

2.3. hovořit jedním nebo oběma oficiálními jazyky, angličtina nebo francouzština

2.4. získat kvalifikaci na FEI kurzu složením zkoušky pro mezinárodní rozhodčí.

 

OFICIÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ (Official International Judge)

1. FEI udržuje seznam uznaných mezinárodních rozhodčí vybraných Výborem (Bureau) ze seznamu mezinárodních rozhodčí na návrh komise pro reining FEI, založený na technických schopnostech a zkušenostech.

 

REKVALIFIKACE ROZHODČÍCH

Všichni FEI rozhodčí se musí rekvalifikovat každé dva roky ve FEI kurzech pro rozhodčí, aby mohli zůstat zapsáni v seznamu rozhodčích.

 

PŘÍLOHA IV Bezpečnost stájí na reiningových soutěžích

1. Minimální požadavky na bezpečnost ustájení na FEI soutěžích

Podmínky pro CRI 3*, CRI 4* a CRIO, Mistrovství a Hry jsou uvedeny v článku 1005 veterinárních podmínek FEI (FEI Veterinary Regulations).

2. Redukovaná bezpečnost ustájení

Následující dočasné podmínky pro menší reiningové soutěže (CRI 1* a 2*) a pro CRI mimo území západní Evropy jsou vyhlášeny zkušebně a budou každoročně hodnoceny.

Podmínky

1. Koně musí být ustájeny v místě konání soutěže.

2. Pokud je to možné, budou koně ze stejné země ustájeni společně. Koním , kteří přijeli z jiné země, bude poskytnuta odpovídající možnost izolace. V souvislosti s chřipkou koní,  Jestliže je soutěž součástí jiné národní soutěže, očkovaní koně musí být ustájeni odděleně od koní neočkovaných.

3. Zájem (blaho) koní nesmí být žádným způsobem omezen.

4. Pořadatelé jsou povinni zajistit, aby prostory stájí byly 24 hodin denně pod dohledem manažera stájí nebo stewarda, jedná se o dohled nad koňmi z hlediska nebezpečí koliky, poškození boxů, nebezpečí požáru podobně.

5. Bezpečnostní oplocení a kontrolovaný přístup do stájí nebude povinný. Současně má veterinární delegát nebo zahraniční rozhodčí/technický delegát (Všeobecná pravidla 152.5) právo požadovat takový rozsah nebo vymezení prostor, například použitím lan, k zabezpečení, aby vozidla neparkovala příliš sevřeně, apod. což by mohlo být potřebné z praktických důvodů.

Souběžné akce

Jestliže jsou souběžně pořádány dvě soutěže různých kategorií, jsou pořadatelé povinni pro bezpečnost ustájení koní dodržet podmínky stanovené pro soutěž vyšší kategorie.JH